InoConnect

InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

UAB „Autarė“ 2018 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, naujausių ugdymo ir ugdymosi technologijų kūrimo srityje, paieška EĮT renginiuose” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0057), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalio mėn. 10 d. – 2020 m. balandžio mėn. 09 d.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį / susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projekto vykdytojas – UAB „Autarė“

Bendra projekto vertė – 18 682,08 Eur

Finansuojama projekto dalis – 9 341,04 Eur